OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ALUDESIGN SPÓŁKA AKCYJNA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (dalej również jako: ,,OWZ”) obowiązują od 02.12.2020 r. i mają zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę ALUDESIGN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą  Warszawie, przy ul. Burakowskiej 5/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000744643; NIP: 5272861210; REGON: 381012924 („Aludesign” lub „Zamawiający”) i dotyczą dostawy towarów lub świadczenia na rzecz Aludesign usług przez podmiot zwany w dalszej treści „Dostawcą” oraz są dostępne na stronie internetowej Aludesign pod adresem: aludesign.pl/owz oraz są wiążące dla obu stron w transakcjach, chyba że treść umowy lub zamówienia Aludesign stanowi inaczej.

1.2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWZ oraz wyrażeniem zgody na pierwszeństwo stosowania zapisów niniejszych OWZ w stosunku do własnych ogólnych warunków umów, wzorów umów, regulaminów, instrukcji oraz innych aktów normatywnych Dostawcy. Wzorców umów Dostawcy nie stosuje się również wówczas, gdy Zamawiający nie zgłosił wyraźnego sprzeciwu do ich stosowania.

1.3. Odstąpienie przez Zamawiającego od stosowania określonych postanowień niniejszych OWZ jest wiążące wyłącznie w stosunku do konkretnego zamówienia i nie może być traktowane przez Dostawcę jako obowiązujące przy realizacji innych zamówień.

1.4. Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom, obejmują towary lub Usługi dostarczone do określonego miejsca dostawy na koszt Dostawcy.

 

2. ZAMÓWIENIA

2.1. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć i przenieść na Zamawiającego własność Towaru lub wykonać usługi zgodnie z zamówieniem i niniejszymi OWZ.

2.2. Do zawarcia umowy zakupu towarów lub świadczenia usług, o ile nie postanowiono inaczej na piśmie, dochodzi z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Dostawcę. W przypadku, gdy w treści zamówienia inaczej nie wskazano, potwierdzenie przyjęcia zamówienia należy złożyć w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby, która w imieniu Aludesign składa zamówienie. Przystąpienie przez Dostawcę do wykonania zamówienia rozumie się również jako przyjęcie zamówienia do realizacji.

2.3. Zamówienie powinno określać wszystkie istotne warunki, tj. m.in.: dokładną nazwę i adres Zamawiającego, dokładną nazwę i adres Dostawcy, określenie zamawianych Towarów lub Usług, ich ilość albo rodzaj, parametry, uzgodniony termin, miejsce i warunki dostawy, cenę, formę i termin płatności. Numer zamówienia należy przytoczyć na zawiadomieniu o dostawie, fakturze, dokumencie WZ, protokole odbioru oraz wszystkich innych dokumentach transakcji.

 

3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć towar lub usługę w określonej w zamówieniu ilości, o jakości zgodnej z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi przywołanymi w zamówieniu przez Zamawiającego, na co Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty, atesty i certyfikaty.

3.2. Dostawy/wykonanie częściowe będą akceptowane po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu. Przy dostawach częściowych pozostała ilość musi być dostarczona w ustalonym terminie.

3.3. Dostawy do magazynu Zamawiającego przyjmowane są w godzinach otwarcia magazynu w dniach roboczych w godzinach od 6.00 do 15.00. Dopuszcza się możliwość dostawy poza godzinami pracy magazynu pod warunkiem, ze zostanie to wcześniej uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą.

3.4. Towar będzie zapakowany w sposób gwarantujący jego niewadliwą dostawę na rzecz Zamawiającego .

3.5. Zamówione Towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu na koszt Dostawcy. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę, zawierający numer zamówienia, specyfikację wysłanego towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, wagę i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w zamówieniu oraz atesty, certyfikaty i karty gwarancyjne.

3.6. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy/wykonania usługi, Dostawca ma obowiązek podać przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania oraz nowy termin realizacji pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby, która w imieniu Aludesign składa zamówienie. Brak wymienionych wyżej informacji lub dostarczanie informacji, z której wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w rozsądnym terminie, może być podstawą odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, z możliwością zlecenia wykonania zastępczego przez Aludesign na koszt i ryzyko Dostawcy. Jeśli Aludesign zaakceptuje termin podany przez Dostawcę bądź wyznaczy inny termin, wówczas Dostawca winien dokonać dostawy zgodnie z nowymi ustaleniami. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją Towaru.

3.7. Dostawę zamówionego Towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru z Dostawcy na Zamawiającego w momencie odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego.

3.8. Odbiór ilościowy towaru zostanie przeprowadzony w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty dostawy.

3.9. W przypadku, gdy ilość dostarczanego towaru jest większa niż ustalono w zamówieniu, Dostawca będzie zobowiązany do odebrania nadwyżki w terminie 2 dni od daty powiadomienia. W przypadku nieodebrania towaru w taki sposób i w takim terminie, Zamawiający będzie uprawniony odesłać nadwyżkę towaru Dostawcy na jego wyłączny koszt i ryzyko, albo złożyć go na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy.

3.10. W przypadku, gdy w trakcie czynności odbioru zostanie stwierdzona wada jakościowa usługi lub towaru i/lub niedobór ilościowy towaru, Dostawca jest zobowiązany do odebrania towaru i dostarczenia towaru wolnego od wad i/lub uzupełnienia ilości towaru lub prawidłowego wykonania usługi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od momentu przekazania Dostawcy informacji o wadach lub niedoborze ilościowym na adres e-mail Dostawcy wskazany do składania zamówień.

 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Pod warunkiem zgodności dostarczonych towarów lub usług i faktury z treścią zamówienia, płatności będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Dostawcy wskazane w fakturze w terminie co najmniej 45 (słownie: czterdziestu pięciu)dni od daty doręczenia na rzecz Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za moment zapłaty Strony uznają moment obciążenia rachunku bankowego Aludesign.

4.2. Faktura będzie przesyłana w formie elektronicznej pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby, która w imieniu Aludesign składa zamówienie. Na mocy odrębnego porozumienia zamawiający dopuszcza możliwość otrzymania faktur w formie papierowej na adres ul. Byczyńska 37, 46-310 Gorzów Śląski.

4.3. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego i zawiadomienia Dostawcy o wadach jakościowych w dostarczonym Towarze, Zamawiający ma prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę do czasu usunięcia wad jakościowych.

 

5. GWARANCJA I RĘKOJMIA

5.1. Dostawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone towary lub wykonane usługi na okres wskazany w zamówieniu, nie krótszy niż 24 miesięcy.

5.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą składane na adres e-mail przedstawiciela Dostawcy wskazanego w zamówieniu.

5.3. Reklamacja zostanie załatwiona w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia złożenia zgłoszenia na adres e-mail Dostawcy. Brak pisemnego stanowiska Dostawcy w takim terminie jest równoznaczny z uwzględnieniem złożonej reklamacji w całości.

5.4. Okres gwarancji biegnie od dnia odbioru towaru lub usługi przez Zamawiającego. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany. Dostawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością.

5.5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

5.6. Każda reklamacja zgłoszona w okresie rękojmi lub gwarancji wydłuża okresy odpowiednio gwarancji lub rękojmi o czas liczony od dnia zgłoszenia do dnia usunięcia zgłoszonej wady. Gdy towar został wymieniony/wady towaru lub usługi usunięte, gwarancja i rękojmia w zakresie takiego towaru/usługi, biegnie od początku od dnia wymiany/usunięcia wad.

5.7. Niezależnie od powyższego, Dostawca upoważnia Zamawiającego do zastępczego usunięcia wad dostarczonego towaru lub wykonanej usługi lub wymiany wadliwego towaru na jego wyłączny koszt i ryzyko, w przypadku, gdy Dostawca ich nie usunie w uzgodnionym terminie.

5.8. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego w zakresie wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz odpowiedzialności za szkody poniesione przez Aludesign w związku z wadami towaru lub wadliwym wykonaniem usługi przez Dostawcę.

 

6. ODSTĄPIENIE

6.1. Zamawiający, ponad inne ustalenia OWZ oraz przepisy prawa, może odstąpić od zamówienia także w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o którymkolwiek z poniższych zdarzeń:

a) Dostawca opóźnia się z dostawą całości bądź części towaru lub wykonaniem usługi ponad termin wskazany w zamówieniu,

b) ujawnienia się wady towaru lub wykonania usługi lub innej niezgodności z zamówieniem,

c) Dostawca nie załatwił reklamacji w sposób bądź w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami.

6.2. W takim przypadku Zamawiający może według swojego wyboru złożyć oświadczenie o odstąpieniu od całości zamówienia bądź o odstąpieniu od zamówienia w części obejmującej towar wadliwy lub usługę w wadliwie wykonanej części bądź w inny sposób niezgodny z zamówieniem albo towar niedostarczony we właściwym terminie lub usługę w nieterminowo zrealizowanej części.

6.3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Zamawiającego na adres e-mail przedstawiciela Dostawcy wskazanego w zamówieniu. Dla skuteczności takiego oświadczenia nie jest konieczne uprzednie kierowanie do Dostawcy jakichkolwiek innych oświadczeń bądź wezwań.

 

7. POUFNOŚĆ I ZASADY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych OWZ, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nieudostępniane publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7.2. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy.

7.3. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy w trakcie trwania współpracy między stronami a także w okresie 3 lat po zakończeniu współpracy i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.

7.4. Dostawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z towarami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych. W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do takich roszczeń, Dostawca zapewni bezpośrednią obronę Zamawiającego na swój koszt.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejsze OWZ stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego.

8.2. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności w wersji językowej polskiej i angielskiej OWZ decydujące znaczenie ma treść OWZ w polskiej wersji językowej.

8.3. Jeżeli którekolwiek postanowienia OWZ okażą się nieważne, nie powoduje to nieważności całości OWZ. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby nieważne postanowienia zastąpić postanowieniami ważnymi.

8.4. Postanowienia niniejszych OWZ mogą być zmienione poprzez zamieszczenie ich aktualnej treści na stronie internetowej aludesign.pl/owz . Zmiany OWZ wchodzą w życie w terminie wskazanym w nowej wersji OWZ. Zmiany mają skutek do realizowanych i nowych zamówień.

8.5. W wypadku wystąpienia różnic w interpretacji zapisów Zamówienia i OWZ, pierwszeństwo mają postanowienia Zamówienia. Warunki Zamówienia mogą określać, w tym wyłączać, rozszerzać lub ograniczać zakres stosowania OWZ.

8.6. Strony zgodnie ustalą, że we wszystkich sprawach wynikających z realizacji zamówień będzie miało zastosowanie prawo polskie.

8.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku sporu powstałego na tle interpretacji OWZ, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, sądem rozstrzygającym będzie Sąd powszechnie właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8.8. Dostawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zamawiającego w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych, związanych z prowadzoną działalnością.