Ułatwienia dostępu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ALUDESIGN SPÓŁKA AKCYJNA

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („Warunki”) obowiązują od 23.11.2021r. oraz określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług przez Aludesign Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Burakowska 5/7, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000744643; NIP: 5272861210; REGON: 381012924 („Aludesign”) oraz są wiążące dla obu stron w transakcjach sprzedaży przez Aludesign, chyba że treść umowy lub oferty Aludesign stanowi inaczej.
1.2. Kupującym w rozumieniu niniejszych Warunków jest podmiot, który skierował do Aludesign zamówienie na towary lub usługi znajdujące się w ofercie Aludesign przedstawionej Kupującemu (dalej: „Towar” lub „Towary”).
1.3. Kupujący wyraża zgodę na pierwszeństwo stosowania zapisów niniejszych Warunków w stosunku do własnych ogólnych warunków umów, wzorów umów, regulaminów, instrukcji oraz innych aktów normatywnych u niego obowiązujących. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków, które stanowią integralną i wiążącą część zamówienia.
1.4. Odstąpienie przez Aludesign od stosowania określonych postanowień niniejszych Warunków jest wiążące wyłącznie w stosunku do konkretnego zamówienia i nie może być traktowane przez Kupującego jako obowiązujące przy realizacji innych zamówień realizowanych przez Aludesign.
1.5. Jeżeli poszczególne postanowienia Warunków są lub będą nieważne lub bezskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego, które są możliwie najbliższe założeniom Warunków.
1.6. Wszelkie dodatkowe wymogi, które nie są określone w umowie, ofercie czy warunkach ogólnych, są realizowane na koszt Klienta.

 

2. ZMIANA WARUNKÓW UMÓW ORAZ CEN

2.1. Postanowienia niniejszych Warunków mogą być zmienione poprzez zamieszczenie ich aktualnej treści na stronie internetowej www.aludesign.pl/ows. Zmiany Warunków wchodzą w życie w terminie wskazanym w nowej wersji Warunków. Zmiany mają skutek do realizowanych i nowych zamówień.
2.2. Aludesign składa Klientom oferty cenowe obowiązujące przez wymieniony w ofercie okres. W trakcie obowiązywania oferty ceny mogą się zmienić na skutek ruchów cen dotyczących surowców.
2.3. W przypadku zmiany ceny surowca Aludesign jest upoważnione do zmiany ceny Towarów, o czym jest zobowiązane poinformować Klienta. Cena będzie ustalana na bazie cen opublikowanych w Metal Bulletin i może zmienić się:
   a) kwartalnie – co najmniej raz na kwartał,
  b) nadzwyczajnie – cena może zmieniać się często, nawet co 1 tydzień – w przypadku jeśli na rynku dojdzie do zmiany ceny aluminium w górę lub w dół o +/- 0,10 EUR
2.4 Aludesign sprzedaje Towary po cenie obowiązującej:
   a) z dnia zamówień dla zamówień potwierdzonych przez Aludesign realizowanych w ciągu do 10 tygodni, lub
   b) z dnia dostawy Towaru – w przypadku zamówień z terminem realizacji przekraczającym 10 tygodni.

 

3. ZAMÓWIENIA

3.1. Wszelkie zamówienia do Aludesign muszą mieć formę mailową, a Aludesign potwierdza je w tej samej formie. Brak potwierdzenia nie może być intepretowany jako dorozumiane przyjęcie zamówienia.
3.2. Wszelkie publikowane przez Aludesign cenniki, katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe, formularze zamówień, uzgodnienia Stron oraz inne dokumenty lub materiały promocyjne, a także wszelka korespondencja pochodząca sprzed daty wysłania oferty przez Aludesign, ma jedynie charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., a może stać się wiążąca dla Aludesign dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia do realizacji.
3.3. W trakcie realizacji zamówienia przez Aludesign, Kupujący bez zgody Aludesign nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści zamówienia, ani do rezygnacji/odstąpienia od zamówienia po jego przyjęciu do realizacji.
3.4. Kupujący odpowiada za prawdziwość i prawidłowość danych podanych w zamówieniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Kupujący nie ma prawa odmówić przyjęcia Towaru dostarczonego zgodnie z własnym zamówieniem.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Aludesign realizuje zamówienia w terminie wynikającym z zaakceptowanego zamówienia.
4.2. Jeżeli nie narusza to interesu Klienta, Aludesign może zrealizować zamówienie w częściach.
4.3. Jeżeli Aludesign gwarantuje stosowanie w wysyłkach dla Klienta opakowań zwrotnych, Klient jest obowiązany przestrzegać przygotowanej przez Aludesign procedury zwrotów tych opakowań. W przypadku zalegania Klienta ze zwrotem opakowań, Aludesign jest uprawnione do naliczenia dodatkowej opłaty zgodnie z procedurą.

5. SIŁA WYŻSZA

W przypadku działania siły wyższej, a w szczególności niedoborów surowców lub energii, utrudnień transportowych lub innych wypadków losowych (np.: strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, epidemie, trzęsienia ziemi itp.) Aludesign nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie umowy lub realizację zamówień. W takim przypadku Aludesign jest zobowiązane do powiadomienia Klienta o wystąpieniu ww. problemów.

 

6. DOSTAWA TOWARU

6.1. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, odbiór towaru odbywa się z magazynu Aludesign na warunkach EXW (wg Incoterms 2020) Gorzów Śląski, Polska.
6.2. Odbierający przesyłkę z magazynu Aludesign bądź od firmy spedycyjnej otrzymuje dokument dostawy z zaznaczonymi danymi nt. rodzaju i ilości otrzymanego towaru, wagi a także ilości opakowań w przesyłce. Podpisując dokument potwierdza otrzymanie odpowiedniej ilości opakowań towaru bez widocznych wad zewnętrznych. Jeżeli stan przesyłki budzi jakiekolwiek wątpliwości, Klient jest zobowiązany poinformować o tym Aludesign.
6.3. Zamawiający ma obowiązek po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, tj. w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także najpóźniej do 5 dni roboczych zgłosić Aludesign zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności.

 

7. ZALECENIA ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA Z TOWAREM

7.1. Warunki przechowywania Towaru powinny być takie, aby zewnętrzne opakowania nie uległy zniszczeniu.
7.2. Jeżeli na opakowaniach są zawarte szczegółowe instrukcje dotyczące postępowania z towarem, Klient powinien się do nich stosować.

 

8. REKLAMACJE

8.1. Reklamacje należy zgłaszać na adres: claims@aludesign.pl. Reklamacje powinny zawierać dane: data sprzedaży, index detalu, ilość reklamowanego Towaru, opis niezgodności.
8.2. Reklamacja nie zwalnia klienta od płatności za zakupiony Towar.

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. Aludesign nie odpowiada za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Towarów w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Klienta.
9.2. W przypadku rezygnacji z zamówienia po jego przyjęciu przez Aludesign z przyczyn niezależnych od Aludesign, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Aludesign kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia którego dotyczy odstąpienie w terminie 7 dni od odstąpienia od zamówienia. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Aludesign.
9.3. W przypadku zalegania Klienta z płatnościami za jakiekolwiek wymagalne zobowiązania wobec Aludesign, Aludesign ma prawo wstrzymania dostaw do Klienta do momentu uregulowania zaległych kwot.

 

10. WŁASNOŚĆ RZECZY SPRZEDANEJ

Towary pozostają własnością Aludesign do czasu zapłaty przez Klienta całości ceny na rzecz Aludesign.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Akceptując niniejsze Warunki Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Aludesign oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Aludesign.
11.2. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków jest prawo polskie.
11.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych Warunków jest sąd właściwy dla siedziby Aludesign.
11.4. Niniejsze Warunki zostały przyjęte przez Zarząd Aludesign w dniu 23 listopada 2021 r.